logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Informacje dla odbiorców

1. Szczegółowe warunki zawierania umów

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
 1. Podpisanie umowy z Odbiorcą usług następuje po przyłączeniu go do sieci oraz po złożeniu wniosku o zawarcie umowy.
 2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków określa szczegółowe prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy w szczególności wynikające z przepisów ustawy.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzory wniosków o zawarcie umowy dla Odbiorców usług. We wzorach wniosków o zawarcie umowy Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wskazuje dokumenty, które są wymagane do zawarcia umowy.
 4. Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez Odbiorców usług dokumentów umożliwiających ich podpisanie.
 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera z Odbiorcą usług umowę niezwłocznie po dostarczeniu przez niego prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie umowy, wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Procedury reklamacyjne

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
 2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody oraz funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności powinna być wniesiona przez Odbiorcę usług niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia.
 3. Reklamacje powinny zawierać:
 4. 1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2) przedmiot reklamacji,
  3) uzasadnienie,
  4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

3. Odcięcie dostawy wody, wstrzymanie odbioru ścieków

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
 2. 1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

4. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły...

Art.15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków reguluje kwestie rozbudowy infrastruktury ( ust 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.), a kwestię możliwości przyłączenia (ust. 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.), który odsyła w zakresie szczegółowym do regulaminu.

Z kolei wskazany regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX(368)2021 z dnia 25 listopada 2021 r. opublikowany w Dz. U. Poz. 4963 z dnia 13 grudnia 2021 r. wraz z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3.02.2022 r. poz. 653 w sprawie sprostowania błędu wskazuje w § 9 przesłanki do wydania warunków które uzależnione są od:

 1. istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
 2. możliwości technicznych urządzeń, o których mowa w pkt 1), wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków,
 3. posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.