logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 25-03-2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02-04-2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść jest niedostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Alternatywne opisy będą dodawane do nowych zdjęć i grafik oraz stopniowo dodawane do starszych zdjęć i grafik.
 2. Teksty nie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Sobotko.
 • E-mail: zwik.barczewo@gmail.com
 • Telefon: 89 514-85-13
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie
 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5
 • E-mail: zwik.barczewo@gmail.com
 • Telefon: 89 514-85-26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: 11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5

 1. Do budynku Zakładu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (dostawiany podjazd najazdowy). Planowany termin przybycia osoby niepełnosprawnej powinien być wcześniej zgłoszony w siedzibie Zakładu celem przygotowania podjazdu najazdowego. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Przy drzwiach wejściowych do biura umieszczony jest schemat pomieszczeń znajdujących się na parterze, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesant może załatwić tam wszystkie sprawy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku Zakładu nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy znajdujący się na I piętrze budynku obsługą interesantów na parterze.
 2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Na terenie parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest na wprost głównego wejścia do biura (najbliżej budynku). Korzystać z niego mogą osoby, których samochód jest odpowiednio oznakowany (naklejka z symbolem inwalidy).
 4. W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 6. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 7. Staramy się pisać zrozumiałe teksty.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 1. Oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Ctrl+T Otwarcie nowej karty w bieżącym oknie
Ctrl+N Otwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+P Otwarcie nowego okna prywatnego
Ctrl+D Dodanie bieżącej strony do zakładek
Ctrl+R Odświeżenie wyświetlanej strony
Ctrl+L Podświetlenie paska adresu w celu edycji
Ctrl+B Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Zakładki"
Ctrl+H Wyświetlenie / ukrycie paska bocznego "Historia"
Ctrl++ Powiększenie rozmiaru strony
Ctrl+- Pomniejszenie rozmiaru strony
Ctrl+Rolka myszy Zmiana rozmiaru strony
Ctrl+0 (zero) Domyślny rozmiar strony (100%)
Ctrl+Tab Przełączenie na następną kartę [1]
Alt+Rolka myszy Nawigacja Wstecz / Naprzód na aktywnej stronie [2]
F11 Włączenie / wyłączenie trybu pełnoekranowego
Ctrl+W Zamknięcie bieżącej karty
Ctrl+Shift+T Przywraca zamkniętą kartę, ostatnią w kolejności
Ctrl+Q Zamknięcie przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Redakcja strony czyni starania aby poprawiać dostępność naszej strony internetowe.