logo
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5

r.
o Zakładzie

Informacja o spółce, Zakres działalności, Inwestycje.więcej...

Obsługa

Sprawy, z którymi kierujecie się do nas, załatwi nasza kadra wykwalifikowanych pracowników.

więcej...

Stan licznika on-line

Dostęp do podglądu kartotek odborcy poprzez zalogowanie się do serwisu.


więcej...

Informacja o spółce

Dane ogólne i identyfikacyjne.
więcej...
Zakres działalności

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków.więcej...
Inwestycje/Przetargi

Decyzje, plany rozwoju i modernizacji, przetargi.więcej...
Platforma zakupowa

ZWiK uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwikbarczewo

Inwestycje na lata 2021-2022

Planowana jest budowa sieci wodociągowej Barczewko–Biedowo–Dąbrówka Mała–Maruny na podstawie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z udziałem zarówno środków Gminy Barczewo przekazanych do spółki na podwyższenie wkładu pieniężnego, jak również z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę:

  • Wartość kosztorysowa netto: 1 422 776,68 zł
  • Dofinansowanie od Marszałka: 879 410,00 zł
  • Wkład pieniężny Gminy: 224 000,00 zł
  • Planowany koniec inwestycji: 12.2022 r.

Przetargi i zapytania ofertowe
Czerwiec 2023
Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto pn: „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kontenerowej stacji zlewnej ścieków”.
Marzec 2023
Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Dotyczy projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Barczewko i Niedźwiedź gm. Barczewo”
Styczeń 2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dla realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Barczewko i Niedźwiedź, gm. Barczewo”
1. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego dla robót budowlanych, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), przepisów rzeczonej ustawy się nie stosuje.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Barczewko i Niedźwiedź, gm. Barczewo” zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie.
Grudzień 2022
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz ze studniami oraz przyłączami DN 160 do granicy nieruchomości (bez studni rewizyjnych) w ul. Parkowej i Świerkowej w Nikielkowie.
Sierpień 2022
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz ze studniami na terenie gminy Barczewo wraz z załącznikami.
Styczeń 2022
Zapytanie ofertowe na Zakup wraz z dostawą Kamery Inspekcyjnej.
Zapytanie ofertowe na wykonanie inspekcji TV czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Barczewo.
Październik 2021
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zapytanie ofertowe na dostawę przez Wykonawcę czynnej energii elektrycznej dla obiektów ZWiK Barczewo.
Wrzesień 2021
Sierpień 2021
Czerwiec 2021
Regulamin